Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5436 12d0 500
5435 c467
Reposted byskandalicznamajkeyreloveutionbumblebeeworldwidenitroniumion
5430 02e9
Reposted bynightmarishEtiengingillostrzepylionazembata
7169 1315 500
Reposted bybudasorangeugartekran
Play fullscreen
Pochwalone niech będą ptaki.
"City is my church" 
8275 be8e
Reposted byMyszaQ MyszaQ
9118 6c24
Reposted fromwazelina wazelina
2720 483a
Reposted byimmortale immortale

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viamyowncosmos myowncosmos
7746 3057 500
Reposted bygingillo gingillo
Play fullscreen
I hate that you’re leaving, so why don’t you talk to me?
You act like nothing ever happened but it meant the world to me.
5525 b195
5409 17b7
Reposted bybruxaCyanne
7413 9082
Reposted bygoaskalice goaskalice
0198 7a7d
Reposted byamfibijne amfibijne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl